Hangzhou Kejie-e hoş geldiňiz!

Platonyň kislorod generatory - tuneliň kislorod generatory

Gysga düşündiriş:

Basyş swing adsorbsion kislorod generatory, zeolit ​​molekulýar elekini adsorbent hökmünde ulanýan we kislorody bölmek üçin basyşyň adsorbsiýasy, basyşy azaltmak we desorpsiýa prinsipini ulanýan awtomatiki enjamdyr.Zeolit ​​ýörite tehnologiýa tarapyndan gaýtadan işlenýän gözenekli adsorbsion materialdyr.Onuň üstü we içki bölegi açyk sary reňkli mikrofor sferik granular adsorbent bilen örtülendir.Gözenek aýratynlyklary kislorod bilen azotyň kinetiki bölünişigini amala aşyrmaga mümkinçilik berýär.Zeolit ​​molekulýar elekiniň kislorod we azoda bölüniş täsiri iki gazyň kinetiki diametriniň azajyk tapawudyna esaslanýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Azot molekulalarynyň zeolit ​​molekulýar elekiniň mikroporlarynda has çalt ýaýramagy, kislorod molekulalarynyň bolsa diffuziýa tizligi bar.Suwuň we kömürturşy gazynyň gysylan howada ýaýramagy azotyňky ýalydyr.Ahyrynda, adsorbsion diňinden kislorod molekulalary baýlaşdyrylýar.Kislorodyň basyşy, zeolit ​​molekulýar elekiniň saýlama adsorbsion aýratynlyklaryny ulanýar, basyşly adsorbsiýanyň we dekompressiýanyň desorpsiýasynyň siklini kabul edýär we gysylan howany kislorod bilen azotyň bölünişini yzygiderli amala aşyrmak üçin adsorbsion diňine gezekleşýär. - arassalygy we ýokary hilli kislorod.

PSA kislorod generatory, ýokary basyşly adsolbsiýa prinsipine laýyklykda ýokary hilli zeoliti adsorbent hökmünde kabul edýär.Belli bir basyş astynda howadan kislorod çykarylýar, arassalanan we guradylan gysylan howa, we adsorberde basyşly adsorbsiýa we dekompressiýa desorpsiýasy amala aşyrylýar.Aerodinamiki täsir sebäpli zeolit ​​molekulýar elekiniň mikroporlarynda azotyň ýaýramagy kislorodyňkydan has ýokary.Azot zeolit ​​molekulýar elek bilen has gowy özleşdirilýär we taýýar kislorody emele getirmek üçin kislorod gaz fazasynda baýlaşdyrylýar.Soňra, atmosfera basyşyna dekompressiýa edilenden soň, molekulýar elek täzelenmegi amala aşyrmak üçin adsorbsirlenen azoty we beýleki hapalary desorbsiýa edýär.Adatça ulgamda iki adsorbsion diň gurulýar, biri adsorbsiýa we kislorod öndürmek üçin, beýlekisi desorpsiýa we täzeden dikeltmek üçin.PLC programma gözegçisi, iki diňiň gezekli-gezegine aýlanmagy üçin ýokary hilli kislorod öndürmek maksadyna ýetmek üçin pnewmatik klapanyň açylmagyna we ýapylmagyna gözegçilik edýär.

Ulgam akymy

zd

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň