Hangzhou Kejie-e hoş geldiňiz!

Azot generatory nädip azot öndürýär?Näçe ýol bar?

Azotyň önümçilik görnüşlerine basyşyň siňdirilmegi, membrananyň bölünmegi we kriogeniki howa bölünişi degişlidir.Azot generatory, basyş swing adsorbsion tehnologiýasyna laýyklykda döredilen we öndürilen azot enjamy.Azot maşyny ýokary hilli import edilýän uglerod molekulýar elekini adsorbent hökmünde ulanýar we ýokary arassa azot öndürmek üçin howany bölmek üçin otag temperaturasynyň basyşynyň siňdirilmegi prinsipini ulanýar.Adatça, iki adsorbsion diňi paralel birleşdirilýär we import edilýän PLC azot bilen kislorod bölünişigini tamamlamak we zerur ýokary arassa azot almak üçin basyşly adsorbsiýa we dekompressiýa regenerasiýasyny gezekli-gezegine import edilýän pnewmatik klapanyň awtomatiki işleýşine gözegçilik edýär.

image3

Birinji usul, kriogen prosesi boýunça azot öndürmekdir
Bu usul ilki howany gysýar we sowadýar, soňra bolsa howany suwuklandyrýar.Kislorodyň we azotyň dürli gaýnap duran nokatlaryny, massa we ýylylyk çalşygy üçin distilýasiýa sütüniniň gapagynda gaz we suwuk kontakt ulanmak.Highokary gaýnadyş nokady bolan kislorod bugdan suwuklyga yzygiderli kondensirlenýär we pes gaýnadýan azot yzygiderli bugda geçirilýär, şonuň üçin ýokarlanýan bugdaky azot yzygiderli ýokarlanýar, aşaky akymdaky kislorod bolsa. suwuklyk has ýokary we has ýokarydyr.Şonuň üçin azot ýa-da kislorod almak üçin kislorod we azot bölünýär.Bu usul 120K-dan pes temperaturada amala aşyrylýar, şonuň üçin oňa kriogeniki howa bölünişi diýilýär.
Ikinjisi, azot öndürmek üçin basyş swing adsorbsiýasyny ulanmak
Basyşyň swing adsorbsion usuly, adsorbent arkaly howadaky kislorod we azot komponentlerini saýlap adsorb etmek we azot almak üçin howany bölmekdir.Howa gysylanda we adsorbsion diňiniň adsorbsion gatlagyndan geçende, kislorod molekulalary ileri tutulýar we azot molekulalary azot bolmak üçin gaz fazasynda galýar.Adorbsiýa deňagramlylyga ýetende, molekulýar elekiň üstünde adsorbsirlenen kislorod molekulalary dekompressiýa bilen aýrylýar, molekulýar elekiň adsorbsion kuwwatyny, ýagny adsorbent derňewini.Azoty yzygiderli üpjün etmek üçin enjam adatça iki ýa-da has köp adsorbsion diň bilen enjamlaşdyrylýar, biri adsorbsiýa üçin, beýlekisi derňew üçin we degişli wagtda ulanylmaga geçirilýär.
Üçünji usul, membranany bölmek arkaly azot öndürmekdir
Membranany bölmek usuly, azot baý gazy garyşyk gazdan organiki polimerizasiýa membranasynyň geçirijilik ukybyny ulanmak arkaly bölmekdir.Iň oňat film materialy ýokary saýlama we ýokary geçirijilikli bolmaly.Tygşytly prosesi gazanmak üçin gaty inçe polimer bölmek membranasy gerek, şonuň üçin oňa goldaw gerek.Maraglary deşmek proýektleri, adatça, ýaragly deşijiler we içi boş süýümli sowutlar.Bu usulda, gaz öndürmek köp bolsa, gerekli filmiň üstki meýdany gaty uly we filmiň bahasy ýokary.Membranany bölmek usuly ýönekeý enjam we amatly işleýär, ýöne bu pudakda giňden ulanylmaýar.

image4

Jemläp aýtsak, ýokardaky azot öndürmegiň birnäçe usulynyň esasy mazmuny.Kriogen howanyň bölünmegi diňe bir azot däl, eýsem suwuk azot saklaýan gapda saklanyp bilýän suwuk azot hem öndürip biler.Kriogen azot öndürmegiň işleýiş sikli, adatça, bir ýyldan gowrak, şonuň üçin kriogen azot öndürmek üçin garaşma enjamlary hasap edilmeýär.Membrananyň howasyny bölmek arkaly azot öndürmegiň ýörelgesi, howanyň kompressor tarapyndan süzülenden soň polimer membranasynyň süzgüçine girmegidir.Membranadaky dürli gazlaryň dürli çözülişi we diffuziýa koeffisiýenti sebäpli dürli gaz membranalarynda otnositel geçiş derejesi başga.Azotyň arassalygy 98% -den ýokary bolsa, bahasy şol bir spesifikasiýanyň PSA azot generatorynyň bahasyndan 15% ýokarydyr.


Poçta wagty: -20anwar-18-2022