Hangzhou Kejie-e hoş geldiňiz!

Molekulýar elek kislorod generatory - amatly daşamak üçin konteýnerde ýerleşdirilip bilner

Gysga düşündiriş:

Ansat gurnama
Enjam gurluş taýdan ykjam, bökdençsiz oturdylan, düýpli gurluşyk maýa goýumlary bolmadyk az meýdany öz içine alýar.

Qualityokary hilli zeolit ​​molekulýar elek
Uly adsorbsion kuwwaty, ýokary gysyjy öndürijiligi we uzak ömri bar.

Şowsuz ulgam
Ulgam işleýşiniň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin ulanyjylar üçin ulgam duýduryşyny we awtomatiki başlangyç funksiýasyny sazlaň
Kislorod üpjünçiliginiň beýleki görnüşlerine garanyňda has tygşytly


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň artykmaçlygy

PSA prosesi kislorody öndürmegiň ýönekeý usuly bolup, howany çig mal hökmünde ulanýar, energiýa sarp edilişi, az çykdajy, az energiýa sarp etmek, ýokary netijelilik bilen howa kompressory tarapyndan sarp edilýän elektrik energiýasydyr.

Awtomatiki işlemek üçin mehaniki we elektrik integrasiýa dizaýny
Daşary ýurtdan getirilen PLC dolandyryş awtomatiki dolandyryş.Kislorod akymynyň basyşynyň arassalygy sazlanylýan we üznüksiz displeý, basyşy, akymy, arassalygy duýduryşyny kesgitläp we uzakdan awtomatiki dolandyryşa we ölçege ýetip biler, hakykatdanam pilotsyz işlemegi.Ösen dolandyryş ulgamy amaly has ýönekeýleşdirýär, gözegçilik edilmedik we uzakdan dolandyryşy amala aşyryp bilýär we gazyň arassalygyny, akymyň durnuklylygyny üpjün etmek üçin dürli iş şertlerine real wagt gözegçilik edip bilýär.

Qualityokary hilli komponentler durnukly we ygtybarly işlemegiň kepili bolup durýar
Pnewmatik klapanlar, elektromagnit synag klapanlary we import edilýän konfigurasiýany, ygtybarly işleýşi, çalt kommutasiýa tizligini, milliondan gowrak hyzmat ediş möhletini, pes näsazlyk derejesini, amatly tehniki hyzmaty, tehniki hyzmatyň pes çykdajylaryny ulanyp beýleki esasy komponentleri.
Kislorodyň mazmuny üznüksiz displeý, çäklendirilen awtomatiki duýduryş ulgamy
Zerur kislorodyň arassalygyny üpjün etmek üçin onlaýn kislorod arassalygyna gözegçilik ediň.
Ösen ýüklemek tehnologiýasy enjamyň hyzmat möhletini üpjün edýär
Zeolit ​​molekulýar elek "gar tupany" usuly bilen doldurylýar, şonuň üçin molekulýar elek öl burçsyz deň paýlanýar we poroşok etmek aňsat däl;Adorbsion diňi köp basgançakly howa paýlaýyş enjamyny we deňagramlylyk re modeimini awtomatiki gysyş enjamyny kabul edýär.Zeolit ​​molekulýar elekleriň berk ýagdaýyny saklamak üçin, adsorbsion prosesiniň suwuklaşma hadysasyny döretmezligi üçin, zeolit ​​molekulýar elekiniň ömrüni netijeli uzaltmak üçin.

Kwalifikasiýa edilmedik kislorod awtomatiki boşatma ulgamy
Enjamyň başlangyç döwründe pes arassa kislorod awtomatiki usulda boşadylýar we nyşana ýetenden soň howa şemallaşdyrylýar.
Iň oňat arassalygy saýlamak aralygy

Kislorodyň arassalygy ulanyjylaryň isleglerine görä 21% -den 93 ± 2% -e düzülip bilner.
Ulgamyň özboluşly sikl kommutasiýa prosesi
Vananyň könelmegini azaldýar, enjamlaryň ömrüni uzaldýar we tehniki hyzmat çykdajylaryny azaldýar.
Mugt düzediş, ömürboýy tehniki hyzmat
Güýçli tehniki güýç we satuwdan soňky hyzmat, üznüksiz tehniki goldaw berýär, ulanyjylar aladalanman ulanýarlar.

zx

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň