Hangzhou Kejie-e hoş geldiňiz!

Pokary arassa kislorod generatory kislorod öndüriji öndürijiler

Gysga düşündiriş:

Basyş swing adsorbsion kislorod generatory, zeolit ​​molekulýar elekini adsorbent hökmünde ulanýan we kislorody bölmek üçin basyşyň adsorbsiýasy, basyşy azaltmak we desorpsiýa prinsipini ulanýan awtomatiki enjamdyr.Zeolit ​​ýörite tehnologiýa tarapyndan gaýtadan işlenýän gözenekli adsorbsion materialdyr.Onuň üstü we içki bölegi açyk sary reňkli mikrofor sferik granular adsorbent bilen örtülendir.Gözenek aýratynlyklary kislorod bilen azotyň kinetiki bölünişigini amala aşyrmaga mümkinçilik berýär.Zeolit ​​molekulýar elekiniň kislorod we azoda bölüniş täsiri iki gazyň kinetiki diametriniň azajyk tapawudyna esaslanýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Iş ýörelgesi

Azot molekulalarynyň zeolit ​​molekulýar elekiniň mikroporlarynda has çalt ýaýramagy, kislorod molekulalarynyň bolsa diffuziýa tizligi bar.Suwuň we kömürturşy gazynyň gysylan howada ýaýramagy azotyňky ýalydyr.Ahyrynda, adsorbsion diňinden kislorod molekulalary baýlaşdyrylýar.Kislorodyň basyşy, zeolit ​​molekulýar elekiniň saýlama adsorbsion aýratynlyklaryny ulanýar, basyşly adsorbsiýanyň we dekompressiýanyň desorpsiýasynyň siklini kabul edýär we gysylan howany kislorod bilen azotyň bölünişini yzygiderli amala aşyrmak üçin adsorbsion diňine gezekleşýär. - arassalygy we ýokary hilli kislorod.

PSA kislorod generatory, ýokary basyşly adsolbsiýa prinsipine laýyklykda ýokary hilli zeoliti adsorbent hökmünde kabul edýär.Belli bir basyş astynda howadan kislorod çykarylýar, arassalanan we guradylan gysylan howa, we adsorberde basyşly adsorbsiýa we dekompressiýa desorpsiýasy amala aşyrylýar.Aerodinamiki täsir sebäpli zeolit ​​molekulýar elekiniň mikroporlarynda azotyň ýaýramagy kislorodyňkydan has ýokary.Azot zeolit ​​molekulýar elek bilen has gowy özleşdirilýär we taýýar kislorody emele getirmek üçin kislorod gaz fazasynda baýlaşdyrylýar.Soňra, atmosfera basyşyna dekompressiýa edilenden soň, molekulýar elek täzelenmegi amala aşyrmak üçin adsorbsirlenen azoty we beýleki hapalary desorbsiýa edýär.Adatça ulgamda iki adsorbsion diň gurulýar, biri adsorbsiýa we kislorod öndürmek üçin, beýlekisi desorpsiýa we täzeden dikeltmek üçin.PLC programma gözegçisi, iki diňiň gezekli-gezegine aýlanmagy üçin ýokary hilli kislorod öndürmek maksadyna ýetmek üçin pnewmatik klapanyň açylmagyna we ýapylmagyna gözegçilik edýär.

Ulgam akymy

zd

Kislorodyň doly ulgamy aşakdaky böleklerden durýar:
Howa kompressory ➜ bufer tanky ➜ gysylan howany arassalaýjy enjam ➜ howa prosesi tanky ➜ kislorod azot bölüji enjam ➜ kislorod prosessor tanky.

1. Howa kompressory
Azot generatorynyň howa çeşmesi we kuwwat enjamlary hökmünde howa gysyjy, azot generatorynyň kadaly işlemegini üpjün etmek üçin azot generatoryna ýeterlik gysylan howany üpjün etmek üçin nurbat maşyn we sentrifuga hökmünde saýlanýar.

2. Bufer tanky
Saklaýyş tankynyň wezipeleri: buferlemek, basyşy durnuklaşdyrmak we sowatmak;Ulgam basyşynyň üýtgemesini azaltmak üçin, aşaky zarba klapanynyň üsti bilen nebit-suw hapalaryny doly aýyryň, gysylan howany gysylan howany arassalaýjy komponentden rahat geçiň we enjamyň ygtybarly we durnukly işlemegini üpjün ediň.

3. Gysylan howany arassalaýjy enjam
Bufer tankyndan gysylan howa ilki bilen gysylan howany arassalaýyş enjamyna girizilýär.Nebitiň, suwuň we tozanyň köp bölegi ýokary netijelilik degreaseri bilen aýrylýar we suwy aýyrmak, ýagy aýyrmak we inçe arassalamak bilen tozany aýyrmak üçin doňduryjy guradyjy bilen hasam sowadylýar.Ulgamyň iş şertlerine görä, elde işleýän kompaniýa, nebitiň yzarlanmagynyň öňüni almak we molekulýar elek üçin ýeterlik gorag üpjün etmek üçin gysylan howa degreaser toplumyny ýörite taýýarlady.Gowy işlenip düzülen howany arassalamak moduly, zeolit ​​molekulýar elekiniň hyzmat ediş möhletini üpjün edýär.Bu modul bilen arassa howa, gural gazy üçin ulanylyp bilner.

4. Howa prosesi üçin tank
Howa saklaýjy tankyň wezipesi, howa akymynyň pulsasiýasyny we buferini azaltmak;Ulgam basyşynyň üýtgemegini azaltmak we gysylan howany gysylan howany arassalamak ýygnagyndan rahat geçmek üçin, nebit-suw hapalaryny doly aýyrmak we soňraky PSA kislorod we azot bölmek bölüminiň ýüküni azaltmak üçin.Şol bir wagtyň özünde, adsorbsion diňiniň iş kommutasiýasy wagtynda PSA kislorody we azot bölüji bölümini gysga wagtyň içinde çalt basyşyň ýokarlanmagy üçin zerur köp mukdarda gysylan howa bilen üpjün edýär, bu bolsa adsorbsion diňindäki basyşy ýokarlandyrýar. enjamyň ygtybarly we durnukly işlemegini üpjün edýän iş basyşy çalt.

5. Kislorod azot bölüji birligi
Kislorod generatory üçin ýörite molekulýar elek bilen enjamlaşdyrylan a we B iki adsorbsion diň bar.Arassa gysylan howa diňiň girelgesine girip, molekulýar elek arkaly rozetkanyň ujuna akanda, azot onuň bilen adsorbsion bolýar we adsorbsion diňiniň ujundan önüm kislorody çykýar.Birnäçe wagtdan soň diňdäki molekulýar elek doýýar.Bu wagt diň, azotyň siňdirilmegi we kislorod öndürmek üçin B diňine gysylan howa akymlaryny awtomatiki togtadýar we a diňiniň molekulýar elekini täzeleýär.Molekulýar elekiň täzelenmegi, adsorbsion diňini atmosfera basyşyna çalt düşürmek we adsorbsirlenen azody aýyrmak arkaly amala aşyrylýar.Iki diň kislorody we azoty bölmek we kislorody üznüksiz çykarmak üçin gezekleşip, adsorbsiýa we täzeleniş amala aşyrýar.Aboveokardaky amallar programmirläp bolýan logiki gözegçilik ediji (PLC) tarapyndan dolandyrylýar.Gaz rozetkasyndaky kislorodyň arassalygy kesgitlenende, PLC programmasy hünärsiz kislorody awtomatiki usulda çykarmak, kwalifikasiýa edilmedik kislorody gaz sarp ediş nokadyna kesmek we 78dba-dan aşakdaky sesi azaltmak üçin ümsümleýjini ulanmak üçin awtomatiki went klapanyny açar. gaz geçirilende.

6. Kislorod prosesi tanky
Kislorod bufer tanky kislorodyň üznüksiz we durnukly üpjün edilmegini üpjün etmek üçin azot kislorody bölmek ulgamyndan bölünen kislorodyň basyşyny we arassalygyny deňleşdirmek üçin ulanylýar.Şol bir wagtyň özünde, adsorbsion diňiniň işinden soň, öz gazynyň bir bölegini adsorbsion diňine doldurýar, bu diňe bir adsorbsion diňiniň basyşynyň ýokarlanmagyna kömek etmän, eýsem düşegi goramakda hem rol oýnaýar we oýnaýar enjamyň iş prosesinde kömekçi rol.

Tehniki parametrler

Kislorodyň çykarylyşy: sagatda 5-300nm3
Kislorodyň arassalygy: 90% - 93%
Kislorod basyşy: 0.3MPa
Çyg nokady: - 40 ℃ (adaty basyş astynda)

Tehniki aýratynlyklary

1. Gysylan howa howany arassalamak we guratmak üçin enjam bilen enjamlaşdyrylandyr.Arassa we gury gysylan howa molekulýar elekiň hyzmat möhletini uzaltmaga amatlydyr.

2. Täze pnewmatik duralganyň çalt açylmagy we ýapylmagy tizligi bar, syzmak we uzak ömri ýok.Ol basyşyň siňdirilişiniň ýygy-ýygydan açylmagyna we ýapylmagyna laýyk bolup biler we ýokary ygtybarlylyga eýe.

3. Ajaýyp proses dizaýn akymy, howanyň birmeňzeş paýlanyşy we howa akymynyň ýokary tizlikli täsirini azaltmak.Energiýany sarp etmek we maýa goýum çykdajylary bilen içerki komponentler

4. highokary kuwwatlylygy, ýokary netijeliligi we pes energiýa sarp edýän molekulýar elek, kislorodyň hilini üpjün etmek üçin kwalifikasiýa edilmedik kislorod ventilyasiýa ulgamyna akyl taýdan gözegçilik etmek üçin saýlanýar.

5. Enjam durnukly öndürijiligi, ýönekeý işleýşi, durnukly işleýşi, awtomatlaşdyrmagyň ýokary derejesi, pilotsyz işleýşi we ýyllyk işleýiş derejesiniň pesligi

6. Doly awtomatiki işlemegi amala aşyryp bilýän PLC dolandyryşyny kabul edýär.Kislorod enjamy, akym, arassalygy awtomatiki sazlaýyş ulgamy we uzakdan dolandyrmak ulgamy bilen enjamlaşdyrylyp bilner.

Programma meýdany

1. EAF polat öndürmek: dekarbonizasiýa, kislorod ýanmagy, köpük şlaklarynyň eremegi, metallurgiýa gözegçiligi we post ýyladyş.
2. Hapa suwlary bejermek: işjeňleşdirilen galyndylaryň kislorod bilen baýlaşdyrylmagy, howuzyň kislorodlaşmagy we ozonyň sterilizasiýasy.
3. Aýnanyň eremegi: kislorodyň ýanmagy we eremegi, kesilmegi, aýnanyň çykarylyşy we peçiň ömri uzaldylmagy.
4. Pulpa akartmak we kagyz öndürmek: hlor akartmagy, kislorody baýlaşdyrmak we lagym arassalamak üçin kislorod bilen baýlaşdyrylan akartma öwrülýär.
5. Reňkli metallary eritmek: polat, sink, nikel we gurşun eritmek üçin kislorody baýlaşdyrmak zerurdyr we PSA usuly kem-kemden kriogen usulyny çalyşýar.
6. Nebit-himiýa senagaty we himiýa senagaty üçin kislorod: kislorody baýlaşdyrmak nebit-himiýa senagatynda we himiýa önümçiliginde kislorod reaksiýasynda oksidlenme reaksiýasy üçin howany çalyşmak üçin ulanylýar, bu reaksiýanyň tizligini we himiki önümleriň çykarylyşyny gowulandyryp biler.
7. Magdanlary gaýtadan işlemek: gymmat bahaly metallaryň çykarylyşyny ýokarlandyrmak üçin altyn we beýleki önümçilik işlerinde ulanylýar.
8. Suw hojalygy: kislorod bilen baýlaşdyrylan howa suwda erän kislorody köpeldip biler, balyk önümçiligini ep-esli ýokarlandyryp biler, janly balyklar üçin kislorody daşap biler we balyklary intensiw ösdürip biler.
9. Fermentasiýa: kislorody baýlaşdyrmak, aerob fermentasiýasy üçin kislorod üpjün etmek üçin howanyň ornuny tutýar, bu agyz suwunyň netijeliligini ep-esli ýokarlandyryp biler.
10. Ozon: öz-özünden kislorod sterilizasiýasy üçin ozon generatoryna kislorod beriň.
11. Keselhana: düşekde dem alýan kislorod bilen üpjün ediň. Arassalygy, akymy we basyşy dürli müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin durnukly we sazlanýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň